Vỏ đạn, vỏ pháo, bình hoa, lục bình, thần công vỏ đạn