Dây lưng quân đội, Giày sĩ quan, Ví da, Ví vải rằn ri lính | QUÀ TẶNG VỎ ĐẠN