Bút ký khắc tên theo yêu cầu - khẳng định đẵng cấp doanh nhân