trai tim vỏ đạn độc đáo, TIM VO DAN. mô hình trái tím cat tut,