Vỏ đạn các loại dành để sưu tầm, chưng tủ, Tất cả là vỏ an toàn (vô hại) | QUÀ TẶNG VỎ ĐẠN